Ban chấp hành công đoàn trường Tiểu học vạn Long làm việc hết mình để đem sự đoàn kết nội bộ trong trường. Sau đây là danh sách của Ban chấp hành công đoàn.

1. VÕ TÚ - CTCĐ

2. NGUYỄN THỊ NGUỆT NGA - PCTCĐ

3. NGUYỄN THỊ LẼ - Nữ công 

4. PHAN THI KIM CHI - ỦY VIÊN

5. NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN - ỦY VIÊN