TPT là người luôn nhiệt tình và đẩy mạnh các phong trào của Đội và là người cùng nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành.