Cô luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh, luôn hòa đồng với đồng nghiệp .