cÔ luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh và là người đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đội .