Cô luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh, hòa đồng với đồng nghiệp và có đủ các loại hồ sơ khi đến lớp .