Thầy  luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh,hòa đồng cùng đồng nghiệp.