Cô luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh, luôn có đủ hồ sơ  sổ sách khi đến lớp.