Cô luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh và luôn hòa đồng với đồng nghiệp.