Cô luôn nhiệt huyết trong công việc.Tất cả vì học sinh thân yêu. Yêu mến đồng nghiệp.