Thầy luôn nhiệt tình trong công tác, hòa đồng vói đồng nghiệp, thầy luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.