Thầy luôn thực hiện giảng dạy đúng theo kế hoạch,hồ sơ sổ sách đầy đủ khi đến lớp.