Thầy luôn nhiệt huyết trong công tác, thương yêu học sinh, là người luôn đoàn kết  nội bộ tập thể .