Văn thư luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ, hòa đồng cùng đồng nghiệp.