Đinh Thị Minh Thuy luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và hòa đồng cùng đồng nghiệp.