Huỳnh Văn Xinh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.