Bảo vệ  luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.