Tạp vụ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và hòa đồng tốt cùng đồng nghiệp.