Thầy là người quản lý đầy nhiệt huyết, luôn đẩy phong trào của ngành, luôn chia sẻ hòa đồng cùng đồng nghiệp và luôn đem lại sự đoàn kết nội bộ tốt.