Cô là người quản lý đầy nhiệt huyết, luôn đẩy phong trào của ngành, luôn chia sẻ hòa đồng cùng đồng nghiệp. Quản lý chuyên môn chặt chẽ và có năng lực chuyên môn vững, luôn học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.